top of page

Witcher Society

תקנון האירוע

התנהגות בזמן האירוע

  1. שחקנית אשר תפר כלל מכללי ההתנהגות במשחק אשר יצוינו בתדריכים מראש ובפתיחת האירוע, חשופה להרחקה משטח המשחק באופן מידי ללא אפשרות לקבלת החזר כספי, בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי האירוע.

 

הגבלות גיל

  1. שחקנית תורשה להירשם למשחק רק באם גילה הינו 18 שנים ומעלה.

תשלום

  1. תשלום לאירוע יתבצע דרך עמודי הסליקה, במזומן או בישימון העברת כספים עד לתאריך 11/3/2023 - התאריך הסופי להרשמה למשחק.

  2. ניתן לקבל החזר מלא על כרטיס שנרכש, עד שבועיים מיום ההרשמה.

 

אחריות משתתפים אישית

  1. ההגעה והחזרה לאירוע הנה עצמאית.

  2. הלינה בשטח הלינה המוגדר באירוע הנה עצמאית.

  3. לאירוע קיים ביטוח משחקי - ביטוח זה אינו גורע מאחריותם האישית של המשתתפים בו לדאוג לעצמם מבחינת: שתיית מים ואכילת מזון, דיווח על פציעה, פגיעה או הטרדה מכל סוג שהוא, דיווח על מפגע פיזי במקום קיום האירוע ושמירה על שלמותו של מקום קיום האירוע.

  4. ציוד המשתתפים הנו באחריותם - יש להימנע מהגעה עם חפצים יקרי ערך.

bottom of page